Tietosuoja- ja rekisteriseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

Verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 

1. Rekisterinpitäjä

ProGrupper Oy

Y-tunnus: 3119046-8

Osoite: Rautatienkatu 20, 15110 Lahti

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Päivitetyt yhteystiedot löytyvät internetistä: www.progrupper.fi

 

3. Rekisterin nimi

ProGrupper Oy:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri sekä verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitaminen sekä markkinointi. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteriin talletetaan ProGrupper Oy:n asiakkaat, yhteistyökumppanit, potentiaaliset asiakkaat, satunnaiset tilaisuuksiin osallistujat sekä muut sidosryhmät. Rekisteröidyistä voidaan kerätä seuraavat tiedot:

-          Nimi

-          Osoite

-          Puhelinnumero

-          Sähköpostiosoite

-          Syntymäaika

-          Ammattinimike/koulutus/ opiskelupaikka/asema yrityksessä

-          Yritys/organisaatio

-          Internet-osoite ja verkkoyhteyden IP-osoite

-          Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

-          Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)

-          Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esim. kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen)

 

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

 

Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä sekä markkinointiamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytke-misen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoturvan ja rekisteröityjen tietojen luottamuksellisuuden parantamiseksi osa tiedoista voidaan rekisteröidä ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoamaan tallennustilaan. Tämä ulkopuolinen palveluntarjoaja ei käsittele tietoja muutoin kuin tarjoamalla tietojen rekisteröintiä varten käsittely- ja tallennusalustan. Lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoaja on sitoutunut pitämään tiedot salassa. Muilta osin tietoja voidaan julkaista vain, mikäli asiasta on sovittu asianomaisen kanssa.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakas-, markkinointi- sekä yhteistyösuhteen ja niihin mahdollisesti liittyvien velvoitteiden ajan.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Laitteistot ja tietokannat sijaitsevat valvotuissa lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on estetty. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät vain ProGrupper Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu, sekä yhtiön valtuuttamat tietojärjestelmien ylläpitäjät.

 

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä tai tietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.

 

Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee myös todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).